PRIVACY- EN COOKIESBELEID VAN DE WEBSITES EN TOEPASSINGEN BURGER KING® – BURGER BRANDS BELGIUM

In het kader van huidig Privacy- en Cookiesbeleid (hierna het “Beleid”), dient onder “Persoonsgegevens” te worden verstaan, elk gegeven met een persoonlijk karakter zoals gedefinieerd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”), alsook alle toepasselijke nationale uitvoerings- of aanvullende wetgeving (tezamen de “Privacywet”), d.w.z. iedere informatie betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

1 - Verantwoordelijke voor de verwerking

Burger Brands Belgium NV, exploitant van het merk BURGER KING® in het bijzonder in België en het Groothertogdom Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 489, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0460.954.490 (hierna “Burger Brands Belgium” of “BBB”) bezit en exploiteert de “Permanente Website" www.burgerking.be, alsook de “Ad Hoc Sites” die tijdelijk online beschikbaar zijn voor BBB-wedstrijden en andere promotionele acties (gezamenlijk de “Websites”).

Dit Beleid beschrijft de voorwaarden waaronder Burger Brands Belgium, indien nodig met uw toestemming, uw Persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Websites, web- of mobiele toepassingen ontwikkeld door of namens BBB (de “Toepassingen”) en alsook verbonden diensten, kan verwerken. Burger Brands Belgium treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking in overeenstemming met de Privacywet.

Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande, kunnen bijzondere of aanvullende bepalingen op Ad Hoc Sites en/of Toepassingen eveneens van toepassing zijn (rekening houdend met de bijzonderheden van bepaalde Ad Hoc Sites/Toepassingen), met betrekking tot de bescherming van de privacy en de verwerking van Persoonsgegevens. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit Beleid en eventuele bijzondere bepalingen, hebben deze laatste voorrang.

Elke verwijzing in dit Privacy- en Cookiesbeleid naar “wij/we”, “ons” of “onze”, zal geacht worden te verwijzen naar Burger Brands Belgium.

2 - Belang van dit Beleid

BBB hecht groot belang aan uw privacy en aan de bescherming van uw Persoonsgegevens.

Dit Beleid geldt voor de Websites en Toepassingen en legt uit hoe BBB uw Persoonsgegevens precies verzamelt en verwerkt, hoe zij kunnen worden gebruikt, met wie zij, in voorkomend geval, kunnen worden uitgewisseld, en hoe zij worden beschermd.

BBB respecteert uw persoonlijke levenssfeer en de manier waarop u ervoor kiest om gegevens te verstrekken. BBB erkent de noodzaak van een adequate bescherming en beheer van de verzamelde Persoonsgegevens.

BBB verwerkt uw Persoonsgegevens overeenkomstig Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele toepassing “My Burger King” en Click & Collect, dit Beleid en de Privacywet.

Opgelet: Door toe te treden tot de Websites en Toepassingen of wanneer u de Websites en Toepassingen bezoekt of gebruikt, aanvaardt u de Algemene Gebruiksvoorwaarden en gaat u akkoord met de toepassing van huidig Beleid. U machtigt BBB om uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met en voor de hierin gedefinieerde doeleinden. De Algemene Gebruiksvoorwaarden en huidig Beleid zijn beschikbaar op de Websites en Toepassingen.

Indien u jonger bent dan 13 jaar kan alleen een ouder of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor u draagt rechtsgeldig instemmen met de verwerking van uw Persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Beleid. Indien we weten dat u jonger bent dan 13 jaar, zullen we u om een bevestiging vragen.

3 - Welke Persoonsgegevens verzamelt Burger Brands Belgium?

BBB verzamelt uw Persoonsgegevens in het kader van het ter beschikking stellen van de Websites, Toepassingen en verbonden diensten. Uw Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door BBB overeenkomstig huidig Beleid. De door BBB verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens omvatten de volgende informatie:

a. Algemeen

 • De Persoonsgegevens met betrekking tot uw algemeen gebruik van de Websites/Toepassingen en verbonden diensten: identificatie van het apparaat waarmee u de Websites/Toepassingen gebruikt (MAC-adres), IP-adres, geselecteerde taal, gegevens met betrekking tot wanneer en hoe lang u de Websites/Toepassingen gebruikt, informatie met betrekking tot uw besturingssysteem en type apparaat, zoekcriteria (zoals type product), bezochte pagina's (de “Surfgegevens”).
 • Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de Toepassing My Burger King: gebruikersaccount-ID (Facebook-gebruikersnaam en -wachtwoord of e-mailadres en wachtwoord); vooren achternaam, geboortedatum; land en postcode; e-mailadres; log van aanvaarding van juridische documenten; geavanceerde profielgegevens (optioneel): [geslacht, indien ouder met kinderen ouder dan of jonger dan 12 jaar en aantal kinderen; student/professioneel; voorkeur voor Burger King® restaurants]; BK-ID, aantal BK-Coins; E-coupons (“My Burger King Persoonsgegevens”).
 • Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de dienst Quick & Collect die uitsluitend beschikbaar zijn op de Toepassing My Burger King: My Burger King Persoonsgegevens; bestelgegevens (bestelde producten, het geselecteerde Burger King® restaurant voor het afhalen van de bestelling, datum en tijdstip van het plaatsen en afhalen van de bestelling; betalingsgegevens met inbegrip van de geselecteerde debet/creditcardgegevens (kaarthouder en kaartnummer) en het te betalen bedrag (“Betalingsgegevens”), gezamenlijk de “Click & Collect Persoonsgegevens”.
 • De Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zoals door u verstrekt of door BBB gegenereerd tijdens de registratie- of inschrijvingsprocedure voor één van onze wedstrijden of promotieacties, zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail- en postadressen, wachtwoord en/of promotiecode indien van toepassing, alsook of u zich wenst te abonneren op de nieuwsbrief en log van aanvaarding van juridische documenten (de “Inschrijvingsgegevens”).
 • De Persoonsgegevens die betrekking hebben tot uw abonnement op de BBB nieuwsbrief: e-mailadres, voor- en achternaam, log van aanvaarding van juridische documenten (de “Nieuwsbriefgegevens”).
 • De “Profielgegevens”: op basis van de Persoonsgegevens hierboven in huidig artikel 3, zal BBB marketing profielen van de gebruiker aanmaken en opslaan.
 • De “Consumentendienstgegevens”: de Persoonsgegevens die u kiest om te verstrekken wanneer u opmerkingen wilt maken of een vraag wilt stellen aan BBB – via het online formulier dat hiervoor beschikbaar is op de Permanente Website – na een bezoek aan of in verband met een van onze Burger King® restaurants: aanhef, voor- en achternaam, e-mail- en postadressen, telefoonnummer (facultatief), bezocht Burger King® restaurant, datum en tijdstip van uw bezoek, onderwerp en inhoud van uw bericht.
 • De informatie die u verstrekt wanneer u wilt solliciteren naar een baan bij BBB: voor- en achternaam, e-mailadres en postadressen, curriculum vitae gegevens, bericht/motivatiebrief, gewenste job (functie en locatie), log van aanvaarding van juridische documenten (de “Wervingsgegeven”).
 • De verzamelde gegevens kunnen eveneens locatiegegevens bevatten, voor zover u de functie geolokalisatie heeft ingeschakeld op uw smartphone en ons uw toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking. Deze laatsten worden gedefinieerd als alle gegevens die worden verwerkt in een elektronisch communicatienetwerk of door een elektronische communicatiedienst die de geografische positie van het apparaat van een eindgebruiker van een publieke elektronische communicatiedienst aangeeft. De verwerkte locatiegegevens zijn de geografische gegevens die worden geleverd door het GPS-systeem teneinde de exacte locatie van het apparaat van de eindgebruiker te identificeren. De locatiegegevens zullen niet verwerkt worden (i) voor een duurtijd die langer is dan nodig voor de hierna omschreven doelstelling, noch (ii) voor andere doeleinden dan degene hierna beschreven. U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw locatiegegevens in te trekken door de functie geolokalisatie op uw apparaat uit te schakelen. BBB informeert u echter dat dit de correcte verstrekking van de dienst(en) en/of de doeltreffendheid met betrekking tot bepaalde functies gebaseerd op de lokalisatie kan aantasten: d.w.z. het bepalen van het dichtstbijzijnde restaurant voor uw locatie (de “Locatiegegevens”).

BBB kan bovendien identificatie- en contactgegevens raadplegen van externe databanken die wij aankopen en deze combineren met de gegevens die BBB zelf van u verzamelt, om zo over meer volledige informatie te beschikken.

Indien u vanop een sociaal mediaplatform, zoals Facebook, doorklikt naar onze Websites, Toepassingen of platformen, kunnen wij toegang krijgen tot bepaalde profielgegevens op dit mediaplatform. Zie artikel 9 van het Beleid voor meer informatie hierover.

b. Gevoelige gegevens

In verband met uw gebruik van de Websites/Toepassingen en verbonden diensten verzamelt of verwerkt BBB geen enkele bijzondere categorie van Persoonsgegevens van u, tenzij u deze vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld in het curriculum vitae of de motivatiebrief die u vrijelijk besluit te uploaden tijdens het online wervingsproces of in uw berichten via de rubriek “Consumentdienst” van de Permanente Website. De bijzondere categorieën van Persoonsgegevens worden vaak aangeduid als “gevoelige” Persoonsgegevens en omvatten informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid of seksuele leven.

4 - Voor welke doeleinden worden uw Persoonsgegevens verwerkt en op welke rechtsgrondslagen?

a. Algemeen

BBB verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens louter voor de in huidig Beleid vermelde doeleinden. De doeleinden waarvoor BBB uw Persoonsgegevens verwerkt zijn: het ter beschikking stellen van de Websites/Toepassingen en verbonden diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het uitvoeren en leveren van bestellingen die zijn geplaatst in het kader van de dienst Click & Collect); het beheren van de contractuele relatie tussen u en BBB, met begrip van uw deelname aan bepaalde wedstrijden, promotionele acties of, indien van toepassing, uw lidmaatschap tot een loyaliteitsprogramma; controleren of uw gebruik van de Websites/Toepassingen voldoet aan alle toepasselijke gebruiksvoorwaarden van BBB en de toepasselijke wetgeving; uw verzoeken, vragen en/of klachten te beantwoorden; en, indien van toepassing, uw sollicitaties voor een baan bij een Quick restaurant te verwerken en hierop te reageren.

Bovendien kan BBB uw Persoonsgegevens verwerken teneinde het gebruik en het bezoek van de Websites/Toepassingen en verbonden diensten te monitoren, de gewoontes van de gebruikers te analyseren, uitbreidingen of nieuwe functies te ontwikkelen die de Websites/Toepassingen verbeteren en marktstudies uit te voeren. Voor zoveel als mogelijk, zal BBB geaggregeerde gegevens (zijnde gegevens die u niet kunnen identificeren, noch aan u kunnen worden gekoppeld, zoals statistische gegevens), gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens verwerken, in plaats van Persoonsgegevens, wanneer de doeleinden van dergelijke verwerking op deze manier kan worden bereikt.

b. Direct marketing en profiling

Als u toestemt in het gebruik van uw Persoonsgegevens voor commerciële en publicitaire communicatiedoeleinden (direct marketing), zal BBB uw Persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend tot aan de intrekking van uw toestemming. Met uw uitdrukkelijke toestemming kan BBB u, wanneer u uw e-mailadres en/of uw mobiele telefoonnummer meedeelt, per e-mail en/of SMS, of door middel van gepersonaliseerde “push“ /vertoning op bepaalde sociale netwerken of andere platformen waarmee u een account hebt, commerciële en reclameboodschappen over Burger King® producten/diensten sturen. Indien u wenst dat uw Persoonsgegevens niet meer verwerkt worden voor commerciële en publicitaire communicatiedoeleinden, heeft u het recht om uw toestemming in dit verband, op elk moment, gratis en zonder opgave van reden, in te trekken. De procedure die in een dergelijk geval dient te worden gevolgd, wordt beschreven in artikel 8 van huidig Beleid.

Uw Persoonsgegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het opstellen van gebruikerspatronen en statistieken en om u aan de hand van uw persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld geslacht en leeftijdscategorie) in een bepaalde consumentengroep in te delen (“profiling”).

Door dergelijke profiling technieken te gebruiken, is BBB in staat om u gepersonaliseerde nieuwsberichten, promoties of aanbiedingen te sturen, die afgestemd zijn op uw specifieke behoeften en kan BBB u op die manier een meerwaarde bieden. Het gebruik van deze technieken zal in geen geval rechtsgevolgen voor u hebben, noch enige andere ingrijpende gevolgen.

Indien u meer informatie wenst over de profileringstechnieken die BBB gebruikt en de manier waarop BBB u in een bepaalde groep indeelt, of indien u hiertegen bezwaren hebt, kan u ons op gelijk welk moment contacteren (zie contactgegevens in artikel 11).

In overeenstemming met de Privacywet zijn de in dit artikel 4 beschreven verwerkingsactiviteiten gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen: (i) uw toestemming; (ii) de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele relatie tussen u en BBB (alsook voor het uitvoeren van op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen); en/of het legitieme belang van BBB, zonder afbreuk te doen aan uw rechten en vrijheden die er op hogere rang zouden komen te staan. Dit betreft in het bijzonder de beveiliging van de door BBB geleverde diensten, waaronder de beveiliging van de infrastructuur en systemen van BBB en de preventie van fraude in het algemeen.

BBB behoudt zich het recht voor, op basis van een wettelijke toestemming/verplichting of van uw toestemming, uw Persoonsgegevens te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in huidig Beleid. In elk geval zal BBB u, voorafgaandelijk aan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden, informeren over de wijzigingen aan huidig Beleid. In geval van op een toestemming gebaseerde activiteiten, zal BBB u de mogelijkheid bieden om niet akkoord te gaan met de wijzigingen.

5 - Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens?

BBB heeft de vereiste administratieve, technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om de Persoonsgegevens, die verkregen werden door middel van het gebruik van de Websites/Toepassingen en verbonden diensten, te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen verlies evenals tegen de illegale of niet-toegelaten wijziging, openbaarmaking of toegang. BBB neemt maatregelen teneinde de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te bewaren en deze te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. BBB zal uw Persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van het publiek zonder uw voorafgaande toestemming.

Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 6, zullen uw Persoonsgegevens bij voorkeur worden opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Unie bevinden en zullen zij via een cloud-platform worden gehost. Deze servers en dit cloud-platform zijn op een gepaste manier beveiligd tegen verlies, beschadiging of andere inbreuk op gegevens.

6 - Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

In het kader van (i) het ter beschikking stellen van de Websites/Toepassingen en het verstrekken van verbonden diensten, en (ii) uw gebruik ervan, kan BBB gebruik maken van diensten van leveranciers en onderaannemers aan wie bepaalde Persoonsgegevens van u kunnen worden gecommuniceerd – in het kader van de diensten die zij aan BBB verlenen – en ten aanzien van wie BBB passende maatregelen heeft genomen voor de bescherming van uw Persoonsgegevens, overeenkomstig de Privacywet. BBB maakt, op niet-exhaustieve wijze, gebruik van dergelijke leveranciers en onderaannemers voor de hosting en het onderhoud van de Websites/Toepassingen, de opslag van databases, het beheer van de onderliggende platforms voor het verzamelen en verwerken van sollicitaties, het beheer van tevredenheidsonderzoeken, wedstrijden en promotieactiviteiten, en voor marketingcampagnes en logistieke diensten.

Uw Persoonsgegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan franchisenemers van BBB die de Burger King® restaurants betreffenden uw sollicitaties exploiteren. Hetzelfde geldt voor de Consumentendienstgegevens.

In verband met uw gebruik van de dienst Click & Collect die uitsluitend op de Toepassing My Burger King wordt aangeboden, maakt BBB gebruik van de diensten van een gecertificeerde online betaaldienstverlener voor het ontvangen van betalingen via My Burger King. Dit is de Nederlandse vennootschap MOLLIE B.V., met maatschappelijke zetel te 1016 EE Amsterdam, Keizersgracht 313, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30204462 (hierna “MOLLIE”). Voor het bovengenoemde doel en in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet, deelt BBB uw Betalingsgegevens mee aan MOLLIE. BBB zorgt ervoor dat de nodige contractuele garanties voor de bescherming van uw Persoonsgegevens worden gegeven (de Betalingsgegevens zijn met name versleuteld). Als betaaldienstverlener verwerkt MOLLIE uw Betalingsgegevens als een onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking. Voor meer informatie over de manier waarop MOLLIE Persoonsgegevens verwerkt, kunt u het privacybeleid van MOLLIE raadplegen dat beschikbaar is op https://www.mollie.com/fr/privacy. Indien u niet akkoord gaat met het doorgeven van uw Betalingsgegevens aan MOLLIE en het verwerken van uw Betalingsgegevens door MOLLIE, voor de betaling van uw bestellingen in het kader van de dienst Click & Collect, mag u geen gebruik maken van de dienst Click & Collect.

Uw Persoonsgegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan verbonden vennootschappen van BBB en aan Burger King® franchisenemers van BBB (bijvoorbeeld wanneer u uw favoriete of dichtstbijzijnde franchisenemer heeft aangewezen in een van onze Toepassingen of wanneer u een bestelling plaatst via de Click & Collect service in een Burger King® restaurant, dat wordt geëxploiteerd door een franchisenemer, om uw bestelling uit te voeren). Bij elke verspreiding zorgt BBB ervoor dat de contractuele garanties die nodig zijn om uw Persoonsgegevens te beschermen, van kracht zijn.

Uw Persoonsgegevens zullen niet verhuurd, noch verkocht worden aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

In het algemeen zal BBB uw Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, uitgezonderd het doorgeven van gegevens die zijn toegelaten door toepasselijke wetgeving, of genoemd in huidig artikel 6 of elders in huidig Beleid.

U stemt eveneens in met het doorgeven van uw Persoonsgegevens in geval van verkoop of overdracht door BBB aan een derde van het geheel of een deel van haar activiteiten of activa.

Voor zover het doorgeven van uw Persoonsgegevens betreft aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) waarvan de Europese Commissie niet heeft bepaald dat deze een toereikend niveau van bescherming van Persoonsgegevens bieden, voor de in dit Beleid gespecificeerde doeleinden, zal BBB erop toezien dat maatregelen worden genomen overeenkomstig de Privacywet, indien van toepassing, door ondertekening van de door de Europese Commissie ter beschikking gestelde contractuele standaardclausules.

7 - Hoelang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens, verzameld en verwerkt overeenkomstig huidig Beleid, zullen niet langer worden bewaard dan nodig is om de hierboven in artikel 4 vermelde doeleinden te bereiken. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande, worden uw Surfgegevens, My Burger King Persoonsgegevens, Click & Collect Persoonsgegevens, Inschrijvingsgegevens, Nieuwsbriefgegevens en Profielgegevens bewaard zolang u gebruik maakt van de diensten van BBB in verband waarmee de verwerking van die Persoonsgegevens plaatsvindt. Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel voor een langere tijd bewaren indien BBB een specifiek legitiem belang heeft om uw Persoonsgegevens van deze aard te bewaren (bijvoorbeeld indien dit nodig is om de belangen van BBB in rechte te verdedigen, voor zover de gegevens nodig zouden zijn om een vermeende inbreuk op de rechten van derden uit te klaren of om een wettelijke verplichting na te komen).

Meer specifiek en zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande,

 • bewaart BBB uw Surfgegevens, My Burger King Persoonsgegevens, Click & Collect Persoonsgegevens, Inschrijvingsgegevens en/of Profielgegevens zolang u de betreffende gebruikersaccount (of registratie) niet verwijdert of in ieder geval niet langer dan twaalf (12) maanden na uw laatste activiteit;
 • worden uw Betalingsgegevens door MOLLIE gedurende vijf (5) jaar na elke transactie bewaard, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. BBB bewaart uw Betalingsgegevens niet;
 • worden uw Nieuwsbriefgegevens bewaard zolang u geen bezwaar maakt tegen het verwerken ervan door BBB (zie de te volgen procedure in artikel 8 van dit Beleid);
 • worden uw Wervingsgegevens worden bewaard voor een periode van twee (2) jaar te tellen vanaf het besluit van BBB om u al dan niet in dienst te nemen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande, worden uw Wervingsgegevens aan uw arbeidsovereenkomst gehecht en dus bewaard overeenkomstig de bepalingen van die arbeidsovereenkomst en het BBB-werknemersreglement, indien BBB u in dienst neemt.

BBB zal regelmatig controles uitvoeren teneinde vast te stellen welke Persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor
de vooropgestelde doeleinden, en zal deze Persoonsgegevens desgevallend wissen of anderszins anonimiseren.

8 - Uw rechten als betrokkene en hoe u deze kan uitoefenen

Als “betrokkene” zoals gedefinieerd in de Privacywet, heeft u de volgende rechten:

• Recht op informatie en toegang tot uw Persoonsgegevens

U kunt te allen tijde uw Persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt door BBB, raadplegen. U kunt ons steeds verzoeken om meer informatie betreffende de verwerkingsactiviteiten van BBB en over de Persoonsgegevens die BBB over u bijhoudt, zoals in artikel 11 uiteengezet.

• Recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens

U kunt om rectificatie van uw Persoonsgegevens verzoeken (met uitzondering van uw geboortedatum indien van toepassing), in het geval dat uw Persoonsgegevens onjuist zijn.

• Recht op gegevensuitwissing van uw Persoonsgegevens (“recht op vergetelheid”)

U kunt het wissen van uw Persoonsgegevens verzoeken (of in sommige gevallen, kunt u deze zelf verwijderen) indien de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het/de betrokken doel /doeleinden, alsmede in de andere gevallen gespecifieerd in de Privacywet.

• Recht van kosteloos intrekken van uw toestemming voor het verwerken van Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw Persoonsgegevens voor direct marketing- en profilering voor marketingdoeleinden en dit kosteloos en zonder opgave van redenen.

• Recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens

In sommige gevallen, heeft u het recht om uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen. U heeft eveneens het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens worden overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
Dit recht is van toepassing wanneer de verwerking

 • gebaseerd is op toestemming of noodzaak van verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst; en
 • via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

In het algemeen heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming voor een verwerking die hierop gebaseerd is (indien van toepassing) in te trekken. Deze intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is verleend.

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de Privacywet, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waarin u uw gewone verblijfplaats of uw werkplek heeft, of de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. De Belgische toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). In het Groothertogdom Luxemburg, is dit de toezichthoudende autoriteit de National Commission for Data Protection (https://cnpd.public.lu/en.html).

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het om een schriftelijke en ondertekende verzoek te richten aan BBB op het e-mailadres privacy@burgerking.be, met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of elk ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit het bewijs voortvloeit dat de Persoonsgegevens op u als gebruiker betrekking hebben.

9 - Cookies en sociale media plug-ins

a. Algemeen: definitie en categorieën van cookies

Om u een aantrekkelijk en aangenaam bezoek van de Websites/Toepassingen te kunnen bieden, stellen wij alles in het werk om uw ervaring zo individueel mogelijk te maken en de Websites voortdurend te verbeteren.

Hiervoor maakt BBB gebruik van cookies op de Websites/Toepassingen. Een cookie is een klein elektronisch tekstbestand dat door een specifieke server via de browser van de gebruiker op het apparaat van deze laatste wordt opgeslagen. Cookies bevatten gegevens over de gebruiker en/of zijn apparaat. In het kader van het gebruik van de Websites/Toepassingen kunnen cookies worden geplaatst op uw apparaat om anonieme gegevens en Persoonsgegevens over u, zoals geïdentificeerd in huidig Beleid te verzamelen.

Cookies bevatten doorgaans een unieke code (“naam van de server die de cookie geplaatst heeft + vervaldatum + een unieke cijfercode”) die ons in staat stelt om uw browser te herkennen bij uw bezoek aan de Websites of Toepassingen (“sessiecookies”) of wanneer er herhaalde bezoeken zijn (“permanente cookies”). Een permanente cookie blijft staan op uw server, hoewel u deze te allen tijde kan wissen of uitschakelen, zoals hieronder uiteengezet.

Meer specifiek zijn er verschillende categorieën cookies:

• Noodzakelijke cookies / technische cookies

Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van websites en toepassingen en die ervoor zorgen dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van websites en toepassingen, om gegevens in te vullen, enz. Indien u deze cookies uitschakelt, zullen bepaalde onderdelen van de websites en toepassingen niet of niet optimaal werken.

• Analytische cookies / statistische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de websites die ze bezoeken gebruiken. Deze cookies helpen om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites en toepassingen, waarom bepaalde foutmeldingen verschijnen. Ze maken het mogelijk nieuwe functies te testen. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.

• Functionele cookies / voorkeurcookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van websites en toepassingen vergemakkelijken, aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

• Tracking / marketing

cookies Deze cookies zijn gericht op het verzamelen van statistieken over bezoekers en het verzenden van gepersonaliseerde commerciële boodschappen, advertenties en promoties.

b. Aanvaarding van cookies

Bij uw eerste bezoek aan de Website(s) (of Toepassing(en)), zal informatie met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer en de toestemming voor het gebruik van cookies verschijnen in een venster (cookie pop-up) op de startpagina. Onder voorbehoud van artikel 9.c, kunt u dan de installatie van cookies aanvaarden of weigeren per cookie-categorieën. Indien van toepassing, blijft uw toestemming voor het gebruik van cookies door BBB in uw browser behouden. Op die manier zal de informatie van de cookie pop-up niet dienen te worden gereproduceerd op elke pagina van de Websites/Toepassingen of bij een volgende connectie. In het geval dat uw toestemming niet meer zou geregistreerd zijn in uw browser (bijvoorbeeld in geval van verwijdering van uw cookies), zal de cookie pop-up opnieuw verschijnen bij uw volgende bezoek aan de Website/Toepassing.

c. Gebruik van cookies door BBB

BBB installeert en maakt gebruik van bepaalde cookies op uw apparaat die technisch vereist zijn en die geen voorafgaande toestemming van u vereisen. Andere cookies – zoals cookies om de navigatie ervaring te verbeteren door bepaalde gegevens op te slaan (dit vermijdt dat u telkens bij elke connectie dergelijke gegevens opnieuw dient in te voeren) en door de inhoud van de Websites/Toepassingen aan te passen aan uw voorkeuren –, kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt op basis van uw afzonderlijke toestemming. U kan, op elk moment, cookies wissen of blokkeren in de instellingen van uw browser. U kunt uw cookie-voorkeuren ook wijzigen door te klikken op het tabblad “Cookie-instellingen”, dat altijd toegankelijk is op de Websites/Toepassingen. Echter kunnen bepaalde functies van de Websites/Toepassingen die het gebruik van dergelijke cookies vereisen niet langer beschikbaar zijn.

Bovendien kunt u de instellingen van uw browser zo wijzigen dat u telkens wanneer een cookie naar uw computer of apparaat wordt verzonden op de hoogte wordt gebracht, zodat u kunt kiezen of u de installatie van die cookie wel of niet accepteert.

BBB maakt gebruik van sessiecookies, die worden verwijderd zodra u het browservenster afsluit of uw apparaat uitschakelt. BBB maakt eveneens gebruik van permanente cookies die op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen, tenzij ze worden verwijderd zoals hierboven uitgelegd. Voor meer informatie over cookies verwijst BBB u door naar de website www.allaboutcookies.org.

BBB gebruikt analytische cookies teneinde algemene informatie te verzamelen over de manier waarop de gebruikers de Websites/Toepassingen gebruiken (bijvoorbeeld: welke zijn de pagina’s die zij het vaakst bezoeken). Alle informatie die wordt verzameld via die cookies dient uitsluitend om de functionaliteit van de Websites/Toepassingen te begrijpen en te verbeteren. BBB maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De informatie met betrekking tot uw gebruik van de Websites/Toepassingen gegenereerd door Google Analytics wordt meestal doorgegeven aan en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Echter, de code « gat_anonymiseIp(); » is door Google Analytics op de Websites/Toepassingen toegevoegd om de anonieme registratie van IP-adressen te verzekeren, gekend onder de naam « IP masking ». Het anonimiseren van het IP-adres door Google op de Websites/Toepassingen kapt uw IP-adres af op het grondgebied van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres zal uitsluitend in uitzonderlijke gevallen worden verzonden op de server van Google in de Verenigde Staten. Zij zal er aldus worden afgekapt. Google zal deze informatie gebruiken voor rekening van BBB teneinde uw gebruik van de Websites/Toepassingen te analyseren, rapporten over de activiteit van de Websites/Toepassingen samen te stellen en aan BBB anderen diensten te verstrekken met betrekking tot de Websites/Toepassingen en het gebruik van Internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kan het doorgeven aan Google van de gegevens gegenereerd en opgeslagen door de cookie met betrekking tot uw gebruik van de Websites/Toepassingen (daarin begrepen uw IP-adres) voorkomen en hun verwerking door Google verhinderen door de module beschikbaar op het adres https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren. Aanvullende informatie met betrekking tot de algemene gebruiksvoorwaarden en met betrekking tot het privacy beleid van Google Analytics is beschikbaar op de adressen https://www.google.com/analytics/terms/ en https://www.google.com/policies/privacy/partners/. BBB maakt eveneens gebruik van bepaalde cookies van derden, zoals DoubleClick van Google, om reclameboodschappen weer te geven op andere websites die u bezoekt nadat u de Websites/Toepassingen hebt bezocht (“remarketing”).

Onderstaande tabel lijst de cookies op die eigendom zijn van BBB en de cookies van derde partijen die worden
gebruikt door BBB op de Websites: www.burgerking.be

Opslagwijze Naam Provider Categorie - Type Doel Geldigheidsd uur
Cookie _ga burgerking.be Statistische - HTTP Gebruikt een unieke identificatiecode om statistieken te genereren over hoe bezoekers de Website gebruiken. 2 jaren
Cookie _gat burgerking.be Statistische - HTTP Wordt gebruikt door Google Analytics om zoekverkeer te beheren. Sessie
Cookie _gid burgerking.be Statistische - HTTP Gebruikt een unieke identificatiecode om statistieken te genereren over hoe bezoekers de Website gebruiken. Sessie
Cookies accept AlertCookie burgerking.be Functionele cookies / voorkeurcookies – http Slaat de keuze van de gebruiker op met betrekking tot de installatie van cookies in de cookie band. 12 maanden
Cookie Collect google-analytics.com Tracking – Pixel Wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het bezoekersgedrag naar Google Analytics te verzenden. Het volgt de bezoeker via de apparaten en marketingkanalen. Sessie
Cookie r/collect doubleclick.net (Google) Tracking – Pixel Wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het bezoekersgedrag naar Google Analytics te verzenden. Het volgt de bezoeker via de apparaten en marketingkanalen. Sessie
Cookie Fr facebook.com Tracking – HTTP Wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertenties te leveren voor producten, zoals real time veilingen, van externe adverteerders. 3 maanden
Cookie Tr facebook.com Tracking – Pixel Geïnstalleerd door Facebook om gepersonaliseerde doelgroepen te creëren op basis van de activiteit op onze Website en ad conversie activiteit te meten (welke advertenties leiden tot resultaten zoals aankopen). Sessie

d. Sociale media plug-ins

BBB maakt gebruik van sociale plug-ins voor sociale netwerken. BBB maakt ook gebruik van cookies van het “Pixel”-type Facebook zoals beschreven onder de tabellen in artikel 9.c hierboven.

Met sociale plug-ins kunt u vanaf onze Websites/Toepassingen onze accounts op sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en Instagram “volgen”. Met sociale media plug-ins kunnen wij u herkennen op basis van uw profiel op de relevante sociale netwerken en op die sociale netwerken gepersonaliseerde advertenties weergeven voor onze producten.

Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in het privacy beleid van uw sociale netwerken. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw sociale netwerken, gelieve u hiervan af te melden vooraleer u onze Websites of Toepassingen gebruikt (en cookies van sociale netwerken te weigeren / wissen).

BBB heeft geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die het sociale netwerk kan verzamelen. Enkel de website van het sociale netwerk bepaalt welke gegevens via de sociale plug-ins worden verzameld, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens via de sociale plug-ins van de sociale netwerken, verwijst BBB u door naar het privacy beleid van het betreffende sociale netwerk:

10 - Links naar websites van derden

De Websites/Toepassingen kunnen hyperlinks of verwijzingen naar andere websites van derden bevatten. Wanneer u deze hyperlinks of verwijzingen gebruikt, verlaat u de Websites/Toepassingen. Huidig Privacy- en Cookiesbeleid is niet van toepassing op deze andere websites van derden. BBB adviseert u daarom het privacy beleid te raadplegen dat op deze andere websites van toepassing is. BBB is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites van derden en raadt u ten zeerste aan het privacy beleid van elke website te bekijken voordat u enige Persoonsgegevens over uzelf verstrekt.

11 - Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Beleid, of de verwerking van uw Persoonsgegevens door BBB, kan u met ons contact opnemen via het e-mailadres privacy@burgerking.be.

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): DPO-QSRP@cavellgroup.com.

12 - Wijziging van dit Beleid

Wij behouden ons het recht voor om op gelijk welk moment dit Beleid te wijzigen. U verbindt zich ertoe om het Beleid dat gepubliceerd en toegankelijk is op de Websites/Toepassingen regelmatig te raadplegen. Bij de wijziging van het Beleid, zal BBB uw rechtmatige belangen in overweging nemen. U zal een bericht ontvangen wanneer het Beleid wordt aangepast. Door de Websites/Toepassingen actief te gebruiken na ontvangst van zulk bericht, erkent u kennis te hebben genomen van de aanpassingen aan het Beleid. Indien u het Beleid (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) niet accepteert, verzoeken wij u alle gebruik van de Websites en Toepassingen te staken

Laatste update: januari 2021.